Ockovani hpv u chlapcu, HPV kezelés 73 | PapiSTOP

ockovani hpv u chlapcu

Látták: Átírás 1 Písomná informácia pre používateľa Gazyvaro mg infúzny koncentrát obinutuzumab Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.

Informácie o tom ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4. Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali. Ak máte akékoľvek ockovani hpv u chlapcu otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4. V tejto písomnej informácii sa dozviete: 1.

Čo je Gazyvaro a na čo sa používa ockovani hpv u chlapcu. Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Gazyvaro 3.

Ako sa Gazyvaro podáva 4. Možné vedľajšie účinky 5. Ako uchovávať Gazyvaro 6. Obsah balenia a ďalšie informácie 1. Čo je Gazyvaro a na čo sa používa Čo je Gazyvaro Gazyvaro obsahuje liečivo obinutuzumab, ktoré patrí do skupiny liekov nazývaných monoklonálne protilátky.

Protilátky epizootiológia helminthiasis tak, že sa naviažu na špecifické ciele vo vašom tele. Na čo sa Gazyvaro používa Gazyvaro sa môže používať u dospelých na liečbu dvoch odlišných typov rakoviny Chronická lymfocytová leukémia nazývaná aj CLL Gazyvaro sa používa u pacientov, ktorí doteraz nepodstúpili žiadnu liečbu CLL a ktorí majú iné ochorenia, kvôli ktorým pravdepodobne nebudú schopní znášať plné dávky iného lieku používaného na liečbu CLL, ktorý sa nazýva fludarabín.

ockovani hpv u chlapcu orvosság a szervezetben található összes parazita ellen

Gazyvaro sa používa spolu s ďalším liekom proti rakovine nazývaným chlorambucil. Folikulový lymfóm nazývaný aj FL Gazyvaro sa používa u pacientov, ktorí doteraz podstúpili aspoň jednu liečbu liekom nazývaným rituximab a u ktorých došlo k návratu alebo zhoršeniu FL po tejto liečbe. Na začiatku liečby FL sa Gazyvaro používa spolu s ďalším liekom proti rakovine nazývaným bendamustín. Potom sa Gazyvaro môže používať samostatne počas 2 rokov ako udržiavacia liečba. Postihnuté B-lymfocyty sa príliš rýchlo rozmnožujú a žijú príliš dlho.

Gazyvaro sa cielene naviaže na povrch postihnutých B-lymfocytových buniek a spôsobí ich smrť. Keď sa Gazyvaro podáva pacientom s CLL alebo s FL spolu s ďalšími liekmi proti rakovine, predĺži sa tým čas, ktorý uplynie do zhoršenia ich ochorenia.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako vám podajú Gazyvaro Gazyvaro vám nesmú podať, ak: ste alergický na obinutuzumab alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku uvedených v časti 6.

Ak si tým nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako vám podajú Gazyvaro. Upozornenia a opatrenia Predtým ako vám začnú podávať Gazyvaro, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak: máte infekciu, alebo ste v minulosti mali infekciu, ktorá trvala dlhý čas alebo ktorá sa vám vracia ste niekedy užívali, alebo vám podávali, lieky, ktoré ovplyvňujú imunitný systém ako sú chemoterapeutiká alebo imunosupresíva lieky potláčajúce imunitné reakcie užívate lieky proti vysokému krvnému tlaku alebo lieky používané na zriedenie krvi - váš lekár vám možno bude musieť zmeniť ich užívanie ste niekedy mali problémy so srdcom ste niekedy mali problémy súvisiace s mozgom ako sú problémy s pamäťou, ťažkosti s pohybom alebo so zmyslovým vnímaním, problémy so zrakom ste niekedy mali problémy s dýchaním alebo problémy s pľúcami ste niekedy mali hepatitídu B - typ ochorenia pečene sa chystáte dať zaočkovať alebo ak viete, že očkovanie môžete potrebovať v blízkej budúcnosti.

Ak sa vás niečo z uvedeného týka alebo si tým nie ste istýkerek lárvák sa so svojím lekárom alebo zdravotnou sestrou predtým, ako vám podajú Gazyvaro. Venujte pozornosť nasledujúcim vedľajším účinkom Gazyvaro môže spôsobiť niektoré závažné vedľajšie účinky, o ktorých musíte bezodkladne informovať svojho lekára alebo zdravotnú sestru.

Tieto zahŕňajú: Reakcie súvisiace s infúziou Ak sa u vás objaví ktorákoľvek ockovani hpv u chlapcu reakcií súvisiacich s infúziou uvedených na začiatku časti 4, bezodkladne to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Zaspievaj si udovku 88 2016 11 09 LU KA zo Svatobo ic Mist ina a Cimbalova muzika STU KA z Kyjova

Reakcie súvisiace s infúziou sa môžu vyskytnúť počas podávania infúzie alebo do 24 hodín po jej podaní. Ak sa u vás vyskytne reakcia súvisiaca s infúziou, môžete potrebovať dodatočnú liečbu alebo môže byť potrebné spomalenie alebo zastavenie podávania infúzie. Keď tieto príznaky vymiznú alebo sa zmiernia, v podávaní infúzie sa môže pokračovať. Výskyt týchto reakcií je pravdepodobnejší pri podávaní prvej infúzie. Ak sa u vás vyskytne silná reakcia súvisiaca s infúziou, váš lekár sa môže rozhodnúť, že liečbu Gazyvarom ukončí.

Hpv cure for males Hpv szemolcs rak Vaccino papilloma virus trieste. Papillomavirus hpv 66, Stars with hpv throat cancer Human papillomavirus quadrivalent vaccine?? Mely esetben indokolt a HPV teszt? A vírus kimutatása indokolt, 1. Ennek segítségével akár egy-két sejtben jelenlévő vírus DNS is azonosítható.

Pred každou infúziou Gazyvarom vám podajú lieky, ktoré pomáhajú znížiť výskyt možných reakcií súvisiacich s infúziou alebo syndrómu rozpadu nádoru. Syndróm rozpadu nádoru je potenciálne život ohrozujúca komplikácia spôsobená chemickými zmenami v krvi zapríčinenými rozpadom zanikajúcich nádorových buniek pozri časť 3. Progresívna multifokálna leukoencefalopatia nazývaná aj PML PML je veľmi zriedkavá a život ohrozujúca infekcia mozgu, ktorá bola hlásená u veľmi malého počtu pacientov liečených Gazyvarom.

Bezodkladne informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u vás vyskytne výpadok pamäti, ťažkosti s hovorením, ťažkosti s chôdzou alebo problémy so zrakom. Ak ste ktorýkoľvek z týchto príznakov mali už pred liečbou Gazyvarom, bezodkladne informujte svojho lekára, ak v nich spozoruje akékoľvek zmeny.

Môžete potrebovať lekárske ošetrenie. Infekcie Bezodkladne informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u vás po liečbe Gazyvarom vyskytnú akékoľvek prejavy infekcie pozri Infekcie v časti 4. Dôvodom je, že nie sú žiadne informácie o jeho použití v týchto vekových skupinách. Iné lieky a Gazyvaro Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. To sa týka aj liekov zadovážených bez lekárskeho predpisu a liekov rastlinného pôvodu.

ockovani hpv u chlapcu hpv szájrák prognózisa

Tehotenstvo Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete petefészek hasi rák ascites, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Pomôže vám zvážiť, aký prínos má pokračovanie v liečbe Gazyvarom pre vás oproti riziku pre vaše dieťa. Ak otehotniete počas liečby Gazyvarom, čo najskôr to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre. Dôvodom je, že liečba Gazyvarom môže ovplyvniť zdravie vášho dieťaťa.

Dojčenie Počas liečby Gazyvarom a počas 18 mesiacov po ukončení liečby Gazyvarom nedojčite. Dôvodom je, že malé množstvo lieku môže prechádzať do vášho materského mlieka. Antikoncepcia Počas liečby Gazyvarom používajte účinný spôsob antikoncepcie. V používaní účinnej antikoncepcie pokračujte počas 18 mesiacov po ukončení liečby Gazyvarom.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov Nie je pravdepodobné, že by Gazyvaro ovplyvnil vašu schopnosť ockovani hpv u chlapcu vozidlá, bicyklovať sa, používať nástroje alebo természetes orvosság a pinwormok leküzdésére ockovani hpv u chlapcu. Ak sa však u vás vyskytne reakcia súvisiaca s infúziou pozri časť 4neveďte vozidlá, nebicyklujte sa, nepoužívajte nástroje alebo neobsluhujte stroje, pokým táto reakcia nevymizne.

Ako sa Gazyvaro podáva Ako sa Gazyvaro podáva Gazyvaro sa podáva pod dohľadom lekára, ktorý má skúsenosti s takouto liečbou. Podáva sa do žily po kvapkách vnútrožilovou infúziou počas niekoľkých hodín.

Liečba Gazyvarom Chronická lymfocytová leukémia Bude vám podaných 6 cyklov liečby Gazyvarom v kombinácii s ďalším liekom proti rakovine nazývaným chlorambucil. Každý cyklus trvá 28 dní. Ak počas podávania infúzie nebudete mať reakciu súvisiacu s infúziou, zvyšok prvej dávky mg vám môžu podať v ten istý deň.

Ak budete mať reakciu súvisiacu s infúziou po podaní malej časti vašej prvej dávky, zvyšok vašej prvej dávky vám podajú na 2. Zvyčajná schéma je uvedená nižšie. Folikulový lymfóm Bude vám podaných 6 cyklov liečby Gazyvarom v kombinácii s ďalším liekom proti rakovine nazývaným bendamustín - každý cyklus trvá 28 dní.

Potom bude nasledovať fáza udržiavacej liečby - počas tejto fázy vám bude Gazyvaro podávaný raz za 2 mesiace počas 2 rokov, pokiaľ nedôjde k progresii zhoršeniu vášho ochorenia. Fáza indukčnej liečby 1. Fáza udržiavacej liečby Plná dávka 1 mg raz za 2 mesiace počas 2 rokov, pokiaľ nedôjde k progresii zhoršeniu vášho ochorenia.

Lieky podané pred každou infúziou Pred každou infúziou Gazyvara vám podajú lieky, ktoré znižujú pravdepodobnosť výskytu reakcií súvisiacich s ockovani hpv u chlapcu alebo syndrómu rozpadu nádoru. Takéto lieky môžu zahŕňať: tekutiny lieky na potlačenie horúčky lieky na zmiernenie bolesti analgetiká lieky na zmiernenie zápalu kortikosteroidy lieky na zmiernenie alergickej reakcie antihistaminiká lieky na predchádzanie syndrómu rozpadu nádoru ako je alopurinol.

Ak vynecháte podanie infúzie Gazyvara Ak vynecháte dohodnutú návštevu ordinácie, čo najskôr si dohodnite ďalší termín návštevy. Dôvodom je, že aby bol tento liek pokiaľ možno čo najúčinnejší, je dôležité dodržiavať dávkovací interval.

  • BENNY LACKNER TRIO - PDF Free Download
  • Brown, O.
  • Hogyan lehet megszabadulni a papillómáktól és szemölcsöktől
  • Hpv impfung dauer
  • Condyloma nőknél tünetek

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry. Možné vedľajšie účinky Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Pri liečbe týmto liekom boli hlásené nasledujúce vedľajšie účinky: 4 5 Závažné vedľajšie účinky Reakcie súvisiace ockovani hpv u chlapcu infúziou Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z nasledujúcich príznakov počas podávania infúzie alebo do 24 hodín po podaní infúzie, bezodkladne to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Tieto príznaky sú veľmi časté môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb : Najčastejšie hlásené sú: nauzea napínanie na vracanie únava závraty bolesť hlavy hnačka horúčka, návaly tepla alebo triaška vracanie namáhavé dýchanie nízky alebo vysoký krvný tlak veľmi rýchly tlkot srdca Menej často hlásené sú: nepravidelný tlkot srdca opuch hrdla alebo dýchacích ciest pískavé dýchanie, ťažkosti s dýchaním, pocit tiesne na hrudníku alebo podráždenie v hrdle Ak sa u vás vyskytne ktorýkoľvek z uvedených príznakov, bezodkladne to povedzte svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Progresívna multifokálna leukoencefalopatia PML PML je veľmi zriedkavá a život ohrozujúca infekcia mozgu, ktorá bola icd x papillomatosis pri liečbe Gazyvarom.

Bezodkladne informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u vás vyskytne výpadok pamäti ťažkosti s hovorením ťažkosti s chôdzou problémy so zrakom Ak ste ktorýkoľvek z týchto príznakov mali už pred liečbou Gazyvarom, bezodkladne informujte svojho lekára, ak v nich spozoruje akékoľvek zmeny. Infekcie Po liečbe Gazyvarom môže byť u vás pravdepodobnejšie, že sa ockovani hpv u chlapcu infekciou. Často ide len o nachladnutie, ale vyskytli sa prípady závažnejších infekcií. Hlásené bolo aj znovuobjavenie sa typu ochorenia pečene nazývaného hepatitída B u pacientov, ktorí mali hepatitídu B v minulosti.

Bezodkladne informujte svojho lekára alebo zdravotnú sestru, ak sa u vás po liečbe Gazyvarom vyskytnú akékoľvek prejavy infekcie. Tieto zahŕňajú: horúčku kašeľ bolesť v hrdle pálivú bolesť pri močení pocit slabosti alebo celkovej choroby. Ak ste mali opakujúce sa alebo chronické infekcie už pred začiatkom liečby Gazyvarom, povedzte to svojmu lekárovi. Veľmi časté môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb horúčka bolesť kĺbov pocit slabosti hnačka, zápcha zmeny zistené vyšetreniami krvi: anémia nízky počet červených krviniek nízke hladiny neutrofilov typ bielych krviniek nízky počet krvných doštičiek typ krvných buniek, ktorý napomáha zrážaniu krvi infekcia horných dýchacích ciest infekcia nosa, hltana, hrtana a prinosových dutínkašeľ.

Ak spozorujete ktorýkoľvek z vedľajších účinkov vymenovaných vyššie, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.

Hlásenie vedľajších účinkov Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo podrobnosti nájdete nižšie. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie 6 7 Kvetná 11 SK Bratislava 26 Tel: Fax: internetová stránka: Ako uchovávať Gazyvaro Gazyvaro budú uchovávať zdravotnícki pracovníci v nemocnici alebo na klinike.

ockovani hpv u chlapcu hpv orvosilag kezelt

Informácie o uchovávaní sú takéto: Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Uchovávajte v chladničke 2 C - 8 C. Neuchovávajte v mrazničke. Injekčnú liekovku uchovávajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne.

dívka - Češtino-Maďarština Slovník - Glosbe

Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. Ďalšie zložky sú L-histidín, monohydrát L-histidíniumchloridu, dihydrát trehalózy, poloxamér a voda na injekciu. Ako vyzerá Gazyvaro a obsah balenia Gazyvaro je infúzny ockovani hpv u chlapcu a je to číra až svetlohnedá tekutina. Gazyvaro sa dodáva v balení obsahujúcom 1 sklenenú injekčnú liekovku.

Roche S. Τηλ: España Roche Farma S. Tel: Kύπρος Γ. Tel: Slovenija Roche farmacevtska družba d. Tel: Slovenská republika Roche Slovensko, s. Profylaxia má spočívať v dostatočnej hydratácii a v podaní urikostatík napr.

Písomná informácia pre používateľa. Gazyvaro mg infúzny koncentrát obinutuzumab - PDF Free Download

Všetci pacienti, ktorí sa považujú za rizikových, majú byť starostlivo sledovaní počas úvodných dní liečby s osobitným zameraním na funkciu obličiek, hodnoty draslíka a hodnoty kyseliny močovej. Je potrebné riadiť sa ďalšími odporúčaniami v súlade so štandardnými postupmi. Profylaxia a premedikácia zamerané na reakcie súvisiace s infúziou Infusion Related Reactions, IRR Premedikácia na zníženie rizika reakcií súvisiacich s infúziou je uvedená v tabuľke 1 a 2.

Premedikácia kortikosteroidmi sa odporúča u pacientov s folikulovým lymfómom FL a je povinná u pacientov s CLL v prvom cykle pozri tabuľku 1. Premedikácia pri následných infúziách a ďalšia premedikácia sa má podávať tak, ako je to opísané nižšie. Počas intravenóznych infúzií lieku Gazyvaro sa môže vyskytnúť hypotenzia ako príznak IRR. Preto sa má zvážiť vysadenie antihypertenzívnej liečby 12 hodín pred každou infúziou Gazyvara, počas celej doby jej podávania a prvú hodinu po jej podaní.

Hydrokortizón sa nemá použiť, keďže nie je účinný v znižovaní výskytu IRR. Na infúziu v 1. Ak je ockovani hpv u chlapcu prvého vaku ukončené bez úpravy rýchlosti infúzie alebo bez jej prerušenia, druhý infúzny vak môže byť podaný v ten istý deň nie je potrebné oddialenie, nie je potrebné zopakovať premedikáciu za predpokladu, že je k dispozícii dostatočný čas, podmienky a lekársky dohľad počas podávania infúzie.

Ak sú počas podávania prvých mg potrebné úpravy rýchlosti infúzie alebo prerušenia infúzie, druhý vak sa musí podať na nasledujúci deň cyklus Odporúčaná dávka Gazyvara v kombinácii s chlorambucilom je mg podaných v 1. Folikulový lymfóm FL Odporúčaná dávka Gazyvara v kombinácii s bendamustínom je uvedená v tabuľke 4. Indukčná liečba v ockovani hpv u chlapcu s bendamustínom 2 1. Udržiavacia liečba Pacientom, ktorí odpovedali na indukčnú liečbu t.

Spôsob podávania Gazyvaro je na intravenózne použitie.

Sledujte nás

Má sa po nariedení podávať intravenóznou infúziou cez osobitnú infúznu hadičku. Infúzny roztok Gazyvara sa nemá podávať formou pretlakovej infúzie tzv. Pokyny na riedenie Gazyvara pred podaním, pozri nižšie.

Pokyny týkajúce sa rýchlosti infúzie sú uvedené v tabuľkách 5 a 6. Rýchlosť infúzie sa nemá zvyšovať. Ak sa počas predchádzajúcej infúzie 2. Po odznení príznakov sa infúzia môže znovu začať podávať najviac polovičnou rýchlosťou s použitím rýchlosti v čase, keď sa vyskytla IRR a ak sa u pacienta nevyskytnú žiadne príznaky IRR, môže sa znovu začať so zvyšovaním rýchlosti podávania infúzie v prírastkoch a intervaloch vhodných pre liečebnú dávku pozri tabuľky 5 a 6.

Hasznosmegbeszélések